{"type":"img","src":"//cdn.quv.kr/klmfa74g4/up/6006378cbdd42_1920.jpg","height":70}
 • 금연교육연구소 소개
 • 경상남도교육청 특별교육 이수기관(흡연징계)
 • 커뮤니티
 • 특별교육 운영 안내
 • {"google":["Poppins"],"custom":["SCDream","Noto Sans KR"]}
  ×
   
   
  섹션 설정
  {"type":"img","src":"//cdn.quv.kr/klmfa74g4/up/6006378cbdd42_1920.jpg","height":"40"}
 • 금연교육연구소 소개
 • 공지/모집
 • 금연정보
 • 상담 및 교육문의
 • 오시는길
 • 인제대학교 금연교육연구소 청소년 금연교육 주요 프로그램 안내

  금연에 도움이 되는 사이트 바로가기

  금연에 도움이 되는 사이트 바로가기

  Contact Us

  인제대학교 금연교육연구소

  Tel : 055-325-3319

  E-mail: nosmoking@inje.ac.kr

  {"google":["Poppins","Muli"],"custom":["SCDream","Noto Sans KR"]}{"google":["Poppins"],"custom":["SCDream","Noto Sans KR"]}
  {"google":[],"custom":["Noto Sans KR","SCDream"]}